Motivation
Motivation
هیچ وقت ناامید نشو
0:53
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
مثبت جذب کن
0:21
Motivation
3 بازدید · پیش 8 روز
انسانیت هوشمند
1:00
Motivation
3 بازدید · پیش 8 روز
مهربان باشیم
1:00
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
چطور باید انسان بزرگی شد؟
0:52
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
موفقیت غرامت میخواهد
1:00
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
نقل قول زیبا از مولانا
1:00
Motivation
3 بازدید · پیش 8 روز
هدفدار باش
1:00
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
هرچیزی بهایی داره
0:49
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
شایسته آرزوهایت باش
0:47
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
آدم دورو
1:00
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
نوشتن، آگاهی ایجاد میکنه
0:57
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
بلندپروازی ومحرک
0:59
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
نقطه سیاه
0:59
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
حس زنده بودن
0:37
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
خارق العاده ترین موجود
1:00
Motivation
2 بازدید · پیش 8 روز
خدا رو شکر کن
0:59
Motivation
1 بازدید · پیش 8 روز
نمایش بیشتر