close

سایت کیلیپو دارای مجوز وزارت ارشاد و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آموزشی

دسته بندی زیرین

آموزش بافت الگوی قلبی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
37 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره جمع کننده- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
14 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت الگوی x  دوبل- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
11 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره مربعی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
8 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش گره lark- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
19 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت الگوی الماسی همراه گره مربعی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
8 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره constrictor- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
20 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت الگوی برگ- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
20 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره نیم خفتی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
9 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره توتی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
7 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره جوزفین- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
12 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره تاج چینی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
19 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت الگوی استخوان ماهی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
13 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت گره نیم خفتی عمودی- آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame2
6 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت مکرومه - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
38 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش الگوی گره نیم خفتی - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
7 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش کلی بافت مکرومه - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
17 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

الگوی الماسی همراه با تسل - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
5 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

الگوی الماسی کوچک - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
10 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...

آموزش بافت مکرومه - آموزش مکرومه بافی
00:00
macrame
11 بازدید · 6 ماه پیش

آموزش مکرومه بافی:
آموزش انواع گره ها برای انواع کیف، آویز، صندل و ...
Showing 1 out of 487